ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 26, 2013

1st Food Distribution Program in Anantapur under Annam Parabrahmam Project on 25-05-2013

Hi to all,We started Food Distribution Program in Anantapur under Annam Parabrahmam Project. This initiation is taken by our Volunteer Basha Garu as we discussed in our last volunteers meet in Anantapur. From today onward s we planned to do Food distribution regularly either once or twice in a month.

                                                                                                   


We distributed 26 Lemon Rice packets along with Banana's. We also distributed old clothes to destitute. Food was sponsored by student of Basha Garu who is learning Ayurvedic treatment from Basha Garu, his name is also Mr. Basha Garu.We didn't used any plastic bags for carrying all these packets etc.,. I really appreciate his patience. He prepared lemon rice and packed neatly without using Plastic Covers.We started Food distribution @ 6:30 PM from old town then moved to  Bus Station, Railway Station, One Town Police Station, Sai Nagar, Collector Office and finally went to Govt. Hospital . Some of the destitute requested us for old clothes and  they felt very happy when we given those clothes to them. We completed food distribution around 8:30pm.I really felt happy when we given food to old women destitute,  she again requested for another packet for her son. Her son is taking treatment in Govt hospital.  Some of the beggars theft the money from her son  and they were beaten her son so they came to hospital for treatment. Even at her age she is serving her son (may be Mothers love). It's really heart touching.


Regards&Thanks

P.Naveen Kumar

Love all-serve all
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.
9849685946