ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 15, 2020

Jeevan Vidya (UHV) 1 day Workshop, IIIT Hyd on 26.01.2020 (in English/Hindi)

Here it is.... *ASWA Sankranthi GIFT FOR YOU & YOUR FAMILY* (i really mean it). GIFT will be delivered on 26th Jan, if you register for it. https://chdhc.org/register/

It's a great opportunity *to those who can't* attend 2 day / 3 day workshop. *This is a one day workshop*

I personally request YOU to ATTEND without fail *TO REDISCOVER YOUR LIVING*


Amma Sreenivas
99 4888 5111