ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 29, 2020

Vote for ASWA and it's volunteers


*Namasthe andi* Need a favour from you.

Simplest help You CAN DO for ASWA with your 3 minutes times.

*VOTE ASWA for LEADERSHIP IN VOLUNTEERING  & VOLUNTEER HERO AWARDS*. 

Please SHARE & SPREAD. 

*Vote for ASWA and its 3 Volunteers (Total 4 links).*
*1.Leader in Volunteer Engagement*

https://www.ivolunteerawards.org/contestants/amma-social-welfare-association/

And 
*Its Project Leaders to get "Volunteer Hero" Awards*

*2. Dhanesh Kumar :* https://www.ivolunteerawards.org/contestants/dhanesh-kakkar/

*3. Mani Kumar :* https://www.ivolunteerawards.org/contestants/mani-kumar-kalavala/

*4. Amma Srinivas :* https://www.ivolunteerawards.org/contestants/sreenivasa-prasad-rao-sarvaraju/

Love all-Serve all
AMMA Sreenivas
99 4888 5111