ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 30, 2020

2 day Couples workshop on 29th Feb & 1st Mar, 2020 at IIIT Hyderabad

2 day Couples workshop for cultivating deep and happy relationships
(Open for married/ committed/engaged couples and individuals)

Mode of Workshop:
Telugu

Date and Time:
29th February, 1st March 2020
(9:00 AM to 6:00 PM)

Venue:
Guest House, IIIT Hyderabad Gachibowli

Contact
Giri - 9949474871
Srinivas - 9948885111

The workshop is for free but the expenses are shared. All are welcome to attend.

Paytm / Google Pay Rs. 200 per day (i.e.400/- for 2 days) to 9948885111 (for lunch, tea, snacks, and other expenses).

"Registration with payment is mandatory for everyone to attend the workshop".

For Registration https://chdhc.org/couples-workshop-registration-form/