ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, January 29, 2020

11th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 04.01.2020

Saturday (04/01/2020).Vikas Highschool team conducted session - 11 at Govt High school, Sanath Nagar.

Time : 10:40 AM to 12:10 PM

1.We started our session with recap of previous session.We asked the students explain about previous session what we discussed. After that Ramesh told one story.

2.After that we devided the students in to two sections. We showed the pictures to students and asked them to write the story what they understood based on the pictures, finally they came with nice stories.

3.At the end of the session each and every student came forward and explained the story, what they have understood based on pictures.

Our volunteers given great support.

Volunteers :
1.Ramesh rambha
2.Praveen K
3.Lakshmi