ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 16, 2020

NUTRI Food Distribution* At Govt. Maternity Hospital , Koti on 16.12.2019

Hello Everyone,

Last Monday we have successfully conducted *NUTRI Food Distribution* At Govt. Maternity Hospital , Koti.

We distributed 125 packets of *Multi MILLET Sambar Bath*,& 150 glasses of *Multi Millets Payasam* to Inpatients.
And 150 Glasses of Chai (Tea)450 pie biscuits to attender

And our special appreciation to *Padmini Akka,* who cooked & prepared entire food at her home and also *suresh* for coordinating this activity.

This time we had very sufficient volunteers and completed activity with in the time.

_Volunteers Participated_ :
Padmini akka
manasa
Yashoda
Sreinivas
Sahithi
Suma
Nanda
Kishore
RafiThanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..

Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN