ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 16, 2020

NUTRI Food Distribution* At Govt. Maternity Hospital , Koti on 20.01.2020

Hello Everyone,

Yesterday we have successfully conducted *NUTRI Food Distribution* At  Govt. Maternity Hospital , Koti.

We distributed 130 packets of *Multi MILLET Upma*,& 155 glasses of *Multi Millets Payasam*  to Inpatients. 
And 150 Glasses of Chai (Tea)450 pie biscuits to attender

And our special appreciation to *Padmini Akka,* who cooked & prepared entire food at her home.

This time we had very sufficient volunteers and completed activity with in the time. 

 _Volunteers Participated_ : 
Padmini akka
Manasa
Suma
Kishore
Rekha
Sruthi
Aswini
Suresh
Sowjanya
Narasimha
Dhanush
Sarath
Paramesh
Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..

Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN