ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 16, 2020

19th Weekly Session at Govt. Primary School on 30.12.2019

Hi all,

This Monday we have successfully completed our 19th regular weekly session at govt primary school from 9:00 am to 12:00 noon.

Please find the highlights of the session.

1. Session started with the distribution of " కోండ శతకాలు " books given by Padmini Akka. From which we will going to conduct various competition after one month.

2. Revision of mathematics of previous session.

3. Explained various mathematics puzzles.

4. Mamatha explained one story related to " బడాయి కోతి"

5. Venkateshwara Rao Sir explained one story which contains few puzzled questions about " Durgayya-Jagayya"

6. Later I have explained about one month title as "  What should we learn from school".   I will be explaining about this book in the next 3 session 

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated:

1. Mamata.
2. Venkateshwara Rao Sir 
3. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh.