ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, January 30, 2020

13th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 25.01.2020

Hi Friends,

Last saturday(25/01/2020),
We Conducted Republic day special session at Sanath nagar high school sucessfuly.

Session : 13
Time : 10:40 AM to 12:10 PM

1) We started our sesssion with "రివ్వురివ్వున సాగిపోవు రంగురంగుల జెండా" Song By Chakry.
Explained the meaning of the song. After that we distributed prizes for Last week drawing and Story telling
competitions.

2) Naresh Padmaraju, K Praveen Nicely Explained about Republic day and its importance, Why we are celebrating,history behind this special day.

3)Then we conduct Quiz , Students participated in this event actively.At the end of the quiz, two team scores are equal then we conducted Just a minute(JAM) round(Expalin about republic day) for two teams, From that we selected Winner team ,then distributed prizes.

All our volunteers given great support for this event.

Volunteers:
1) Naresh Padmaraju
2) K Praveen
3) Mani kumar
4) Nagireddy
5) Venkateswara rao sir
6) Sateesh
7) ChakravarthiThanks,
Team Vikas