ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 29, 2019

10th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 28th December, 2019

Saturday (28/12/2019), We Vikas Highschool team conducted session - 10 at Govt High school, Sanath Nagar.

Time : 10:40 AM to 12:10 PM

1.Our session started with Poem "నీవులేని జగము నిర్జీవమై తోచు" by Chakry, he explained the poem with story


2. After that story telling "tik tik rambo" by Naresh in 8th A/s  and Read aloud story "పారిపోయిన చక్రం" by chalapathi in B section.

3. After that we conducted the drawing activity for picturise the story and children participated very actively.

4.Venkateswara rao sir told story. He asked few questions in that stiry

Our volunteers given great support.

Volunteers:
1.Naresh Raju
2.Praveen
3.Chalapathi
4.Chakry

Thanks all,
Team Vikas - ASWA