ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 10, 2020

14th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 01.02.2020

Hi Friends,

Last Saturday (01/02/2019) we conducted Stories Saturday session - 14 at Sanath Nagar high school.

1.We started our Session with song "వసంత ఋతువు వచ్చింది" by Chaky, Then Phani explained about ఋతువులు‌‌(Seasons) and months.

2.Praveen Narrated one story, after that Chakry narratted one story and asked childrens to add conclusion to that story.

3.Then we conducted Book browsing game(Music -Book) like musical chair. Children participated in this game very actively, hope that they liked very much. They picked different books and they explained about that books. Our valounteers Naresh and Praveen given few tips How to choose book and How to know about book quickly.

Valounteers:
1.Naresh Padmaraju
2.Praveen
3.Phani
4.Chakravarthi


Thanks,
Team Vikas