ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 01, 2019

7th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 30th November, 2019

Hi All,

Yesterday 30/11/2019, We Vikas Highschool team conducted session - 07 at Govt High school, Sanath Nagar.

1.Our session started by Chakry with Peom "Bosi thatha santhi" . after that  all children sang the poem together..

2.After that Our valounteer Naresh explained the read aloud importance in Book reading, then he showed one story how to do read aloud.. Then children came forward and they read few stories with read aloud technique.All students enjoyed the stories very much.

3.Our valounteer Aadi explained few more read aloud techniques.
Nagasrinivas narrated Scientist Edison life events , after that Madhan and Bala murali garu adrressed students.

Volunteers:
1.Madhan
2.Aadi Narayana
3.Naresh
4.Naga Srinivas
5.Chakry


Thanks all,
Team Vikas - ASWA