ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 29, 2019

9th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 21st December, 2019

Hi All,

Last Saturday (21/12/2019), We Vikas Highschool team conducted session - 09 at Govt High school, Sanath Nagar.

1. Our session started with Warmup Game by Amma Srinivas.

2. After that couple of poems  "దొరలు దోచలేరు" explained by Madhan and "ప్రభువు పూజలందు" explained by Naresh Raju.

3. After that storytelling "tik tik rambo" by Amma Srinivas in 8th B/s  and Read aloud story "పారిపోయిన చక్రం" by Chalapathi in A section.

4. Later children enacted a skit "పారిపోయిన చక్రం" and they involved in a skit with very enthusiasm.

5. After that we conducted the drawing activity to picturise the story and children participated very actively.

6. Later children explained the story by representing their own drawing pictures.

Our volunteer's given great support.

Volunteers:
1.Naresh Raju
2.Balu
3.Lakshmi
4.Nagesh (New volunteer)
5.Rafi        (New volunteer)
6.Madhan
7.Naresh
8.Amma Srinivas
9.ChalapathiThanks all,
Team Vikas - ASWA