ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 18, 2019

Article about our Vice President Hairtha Vemulapalli

Article about HARITHA and her activities in Amma Social Welfare Association (ASWA) in Todays Nava Telangana PAPER.

More at 9948885111 www.aswa4u.org www.aswa.co.in Fb.com/ammaaswa