ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 17, 2019

8th Session - Self Learning Initiative - Govt High School, Sanath Nagar on 14th December, 2019

Hi Friends,

Last Saturday(14/12/2019)
We successfully conducted Vikas High school session -08 at Sanath nagar govt highschool.

Session highlights

1.We started our session with Poem "ప్రాకి ప్రాకి చీమ బహుయోజనములు". 

2.Our volunteers Ramesh,Naresh naresh narrated stories with read aloud technique.

3.Chakry told Story "Gajapathi kulapathi" with Story telling technique(like dialogue act),
Then we asked the students do the same thing.Childrens came with different stories, they participated with great enthusiasm.

4.Our volunteer Phani explained some mathematical tips.

5.Jayanthi explained Good touch and Bad touch. After that she interacted with students.

Our valounteers Lakshmi and Phani given great support.

Volunteers: 
Phani
Ramesh
Lakshmi
Naresh
Jayanthi
Chakry

Thanks All,
Team ASWA - Vikas