ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 26, 2019

Visit to Saraswathi Foundation on 22.12.2019

Hi all,

With all your support Sunday i.e 22-12-2019 we have successfully completed the visit of Saraswathi foundation.

Total Volunteers  participated 11 Members .

The home has 20 children

It was an awesome feeling to spend time with children, they also felt very happy

*Highlights of the home visit *

*conducted self-introduction and taught them how to introduce in the manner

*taken their experience about those books which “ASWA” provided in the last visit, children writing  their feelings, thoughts  and their daily activates  also trying to write moral stories,

* made them read a story by everyone and asked them to explain the moral of the story

* made them to drew a painting by assuming their own knowledge and asked to explained moral of that drawing

* conducted some games which improve mental strength and  brain stamina

*brought cake, biscuits, fruits and  celebrated one of the foundation boy “ubed” birthday

* in this visit we conducted above activities

Participated volunteers :
 1. Venky
 2. Santhosh
 3. Lakshmi
 4. Sathish
 5. Teja
 6. Suresh dev
 7. Balu Mahendra
New volunteers
 1. Amrutha
 2. Nagesh
 3. Mamatha
 4. sk.malini


We “ASWA” appreciating  every volunteer for spending their time and make the visit successful

 

Thank you
Share & Care Team
9948885111
www.aswa4u.org


*****Visit to Sarswathi Foundation, Jeedimetla, Hyderabad and spend time with orphan kids*

*Time: 22 nd December Sunday 9 am to 12 pm*

Interested can contact 9948885111
Mani kumar: 9944246746
Balu Mahendra: 8106162950‬

Location:
saraswathi foundation
BHEL Employees Co-operative Housing Society, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana 500055

https://maps.app.goo.gl/1hLA5hYWhjc1GSg3A
From 
Team Share & Care
www.aswa4u.org