ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 19, 2019

16th Weekly Session at Govt. Primary School on 16.12.2019

Hi all,

Yesterday we have successfully completed our 16th regular weekly session at govt primary school, Dharam Karam road from 9:00 am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Haritha.v. conducted various fun activities.

3. Then explained the story with the help of Reading aloud method.

4. Later explained the children's about the difference between fruits and vegetables and explained its importance.

5. Later we wrote one number on the board and told the children to identify that the given numbers comes in between which numbers.

6. We are working with school principal to start a library room and make children's habit of reading books.

I want to thank all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Volunteers participated :
1. Mamatha (New volunteer)
2. Rafi ( new volunteer)
3. Haritha. V.
4. Dhanesh.

Please give your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact me on 8885290990.


Thanks,
Dhanesh.