ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, December 14, 2019

35th Blood Donation Camp on 15.12.2019 to support Thalassemia children at SR Nagar

Pl do Participate in ASWA's 35th _*Blood Donation Camp*_ to Support _*THALASSEMIA AFFECTED CHILDREN*_ Tomorrow, Sunday, at SR Nagar from 9am to 1pm. 

*Refer above pic for more details*Team Save Life
www.aswa.co.in
www.aswa4u.org
Fb.com/ammaaswa
99 4888 5111