ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 23, 2019

Felicitation to ASWA in the 100th Birthday celebration of our former chief minister Sri. Marri Channa Reddy garu on 22.12.2019

Hi all,

Received Award on the behalf of ASWA,  On the occasion of 100th Birthday celebration of our former chief minister Sri. Marri Channa Reddy garu.

Thanks to all the ASWA volunteers for joining me on this occasion.

Members participated:

1. Venkateshwara Rao Sir
2. Chalapathi
3. Venkat
4. Phani
5. Dhanesh.