ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, December 29, 2019

17th Weekly Session at Govt. Primary School on 23.12.2019

Hi all,

This Monday (23/12/2019) we have successfully completed our 17th regular weekly session at govt primary school from 9:00 am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session :

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. The session started with some physical exercise.

3. Explained a few tricks related to addition and made them practice on board with various examples.

4. New volunteer Mamatha told one story related to " Maryada Ramanna".

5. Explained General knowledge topics.

6. Finally told one story with the help of pictures namely "   నేను కూడ ".

Thanks to all the volunteers for their participation and making this event a great success.

Please give your valuable suggestions in this regard.

Volunteers participated :

1. Mamatha.
2. Venkateshwara Rao Sir.
3. Dhanesh.

For more details please contact me on 8885290990.Thanks,
Dhanesh.