ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 27, 2018

Thalassimia hospital visit (24/06-2018)

Dear all,

On June 24th 2018 We ASWA visited thalassemia sickle cell society at Chattal Bazar near Charminar Hyderabad and interreacted with thalassemia patients on which many of them were kids. 

We spent our time, on enquiring about their welfare and encouraged them by giving some valuable tips. 

Also appreciated the parents for looking after their children's welfare. we gave fruits, biscuits & Smiley balls to the kids.

Thalassemia staff explained us about thalassemia disease,  thalassemia carriers, hba2 test blood transfusion and blood storage etc..


Volunteers: 
Rama Krishna
Phani
Durga prasad
Hima Bindhu
Chandu sireesh
Meena 
Suma latha
Mohan Vajjha
Anil 
Mahesh desu
Venky

Thanks to all the volunteers, donors and supporters of ASWA 

ASWA- Team Save Life Thalassemia hospital visit (24/06/2018) Album link :

WhatsApp Image 2018-06-24 at 10.01.17 PM.jpeg

Thanks 
Mahesh desu
Project coordinator 
Team save life
Amma Social Welfare Association