ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, June 24, 2018

Personality Development Session

*Vikas Personality Development Session*

School : S.D.N.R high school
Place : Korukollu,
Plakalderu mandal,
West godavari district

Volunteer : Adi Narayana

వికాస్ పాఠశాల సెషన్లు ఎలా మొదలు పెడదాం అని ఆలోచిస్తుంటే అనుకోకుండా ఊరు వెళ్ళా ఆ మొదలు ఎదో మన ఊరితోనే పెడితే పొడా...అది ఇంకా ఆనందం

Session highlights

1. Education importance

2. Goal setting

3. Burning desire

4. Concentration techniques

5. Memory techniques

6. Values


7. For girls exclusively don't go for marriage after 10th importance of education how it will helps you and your family...Given assurance will support for further studies


8. 6 Imp steps to achieve any goal in life


Total duration more than 3 hours(1 hr lunch break in middle)


Most of the students participated actively...

Students shared their summer holidays experience.


Very thankful to our suggestions and guidance.