ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, June 25, 2018

Providing Lunch at Sankalp Foundation

On 3rd may we have provided lunch to sankalp foundation(orphanage home) @bala nagar, on the occasion of Subramanya kumari garu mother Janaki Devi Gari ceremony under 

share & care project.


 Thank you.