ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, June 25, 2018

sri kasinayana old age home @ Atmakur, Durgi mandal

Hi all,

With all your support today i.e 01-05-2018 we have successfully completed oldage home visit in sri kasinayana old age home
At atmakur , durgi mandal, near by my Village

Total Volunteers  participated *5* Members ( all are new volunteers).

The home has *30* old age people .

It was a awesome feeling to spend time with grand mothers and grand fathers ,they feel very happy

We distributed fruits,breads,oil tins,upma rava (50kg)

Thank for all volunteers 
Mani Kumar
Gopal Krishna
Siva Kumar
Ganesh
Srikanth
Naga Raju

ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event  

Thank you
Share & Care Team