ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, June 26, 2018

Medical Support to Abhinaya Sree


We received health support request by seeing news article about  ASWA in ennadu newspaper.

6 years old girl Abinaya sree met an fire accident while playing near to tulasi kota.most of her  body got burnt.Her father requesting us to provide medicines for her. - Location is Jeedimetla near Sarike nagar.
on  04/05/2018 our volunteer Durga Prasad Garu verified this case @ jeedimatla, he said it's genuine. She admitted in Ghandi hospital for plastic surgery. One minor surgery completed.


On 23-05-2018 our volunteer Mohan Vajjha went to Gandhi hospital to know the exact baby condition.

So doctor suggested us as her parents are poor you people better to provide *medicine and protein food* and when she will undergo for surgery better to arrange B+ve blood.

As per doctor suggestion and her parents request today Mohan handed over medicine along with protein x Power worth 1800/-. This is approved by board.
Dear All,

Tomorrow  *ASWA&NKCSS* going to distribute school kits( bag, notebooks,slate&other stationery items) to 150 children's for 3 primary schools.

Location:varadaya palliative(v)
Kaveri samudram(V)
Gangadevi Palliative(V)
Tadipathri(M)
Anantapuramu(Dist)
Contact:Paramesh:+919177762223
Satya Narayana Garu:+919010152970