ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, June 24, 2018

Jeevan Vidya Orientation Session on 17th June Sunday 9am to 5.30pm at Guest House, IIIT, Gachibowli 

*An update on 17th June Sunday Jeevan Vidya Session...*

30+ Members participated.

*Everyone feel very happy to be part of this session. They found that entire session is connected to their life.*

This is just orientation and we need to attend 7 days session for perfect understanding about the concept.

*Now a days Its not that easy to spend time for our own development. You realized it and made it. Thanks to all for your active participation.*

Thanks to IIIT for their support in conducting this session and Sri. SIVA Sanakr ji, for his interacting and involving day long session.

Team ASWA
FB: AMMAASWA
Hi...
Great opportunity....A free session of your life and for your life
*Jeevan Vidya Orientation Session on 17th June Sunday 9am to 5.30pm at Guest House, IIIT, Gachibowli under ASWA Capacity Building Project.*
We request every one to participate *individually or along with his/her family* to know how to lead a happy life.
*This gives you right understating about your relationship with yourself, with family, with society and with nature.*
I know most of us searching for happiness in personal, professional and interpersonal. This session helps you understand better.
*All are welcome. Interested fill this link* https://goo.gl/forms/QMgCwSf8mTK2Uqej2
Call me for any doubts Sreenivas @ 9948885111
Amma Social Welfare Association (ASWA)
FB : Ammaaswa