ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, June 28, 2018

FOOD DISTRIBUTION at Govt. Maternity Hospital, Koti

Hello Everyone,

Yesterday we have successfully conducted Food Distribution At Govt Maternity Hospital , Koti.

We distributed 450 pieces of Pomegranate Fruits , 26 Apples , 15 Biscuit Packets to Inpatients.

This time we had sufficient volunteers with help of Jakkam . Archana and her family members .

_Volunteers Participated_ :

J.Archana,
J.S.R.Chandra Murthy,
J. krishna Kumari,
J. sarada,
J. Keerthana, & Her friend,

T. kishore (new)
Madhu Sirish,
Dhanesh,
Sahithi,
Sarath Chandra. V

Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN