ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, June 25, 2018

Food Distribution at Govt Hospital @ ATP

🍛🍛🍲🍲🥘🥘🥘🍉🍉


Dear All,


I am very happy to share this,

On last Sunday we conducted food distribution in 

Anantapuramu Govt Hospital.


This time we distributed almost 10 bags of old clothes in hospital.


And we distributed veg pallav to 130+ visitors.


Volunteers participated:


Harshavadini

Eswaramma

Venkata subbamma(My mother)

Naveen


Thanks to the all volunteers who are reason for successfulness for this activity.


Thanks, 

Annam Parabramham Team,

ATP Chapter.

WWW.ASWA.CO.IN