ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, June 24, 2018

Sunday 24th June 2018 @ 9.30AM - ASWA SAVE LIFE team visit to see Thalassemia

Today (June 24th 2018) we, ASWA, visited thalassimia sickle cell society (TSCS) at Chattal Bazar near charminar Hyderabad and interreacted with thalassemia patients on which many of them were kids.

We  spent our time for enquiring about their welfare and encouraged them by giving some valuable tips.

Also appreciated the parents for looking after their children's welfare.we gave fruits, biscuits & Smiley balls to the kids.

Thalassemia staff explained us about thalassemia disease,  thalassemia carriers, hba2 test blood transfusion and blood storage etc..

Volunteers:
Rama Krishna
Phani
Durga prasad
Hima Bindhu
Chandu sireesh
Meena
Suma latha
Mohan Vajjha
Anil
Mahesh desu

Thanks to all the volunteers, donors and supporters of ASWAThanks
Mahesh desu
Team save life*Sunday 24th June 2018 @ 9.30AM - ASWA SAVE LIFE team visit to see Thalassemia Children*

Please do *turn up to give moral support to Thalassemia kids and their parents.* You can come also get awareness about Thalassemia.

Venue Address:#22-8-496 to 501, Ist and 2nd floor, Chatta Bazar ‘X’ Road, Opp: City Civil Courts, Purani Haveli, Hyderabad, Telangana 500002.

*From SR Nagar we will start at 9:30AM*

More info Anil/Mahesh +91 96 66 526698
/ +91 88 01 465005


Mahesh Desu
Project Coordinator
Save Life Team
Amma Social Welfare Association
*FB : AMMAASWA*