ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, June 24, 2018

Study Tips for 10th class* in R T HighSchool, Sanath Nagar.

Dear Friends,

Yesterday  i.e. 23/06/18  *VIKAS team* conducted *Study Tips for 10th class* in R T HighSchool, Sanath Nagar.

Timings:3:00 pm to 5:00 pm

Our session Highlights:

1)Kerdhernath(CA) shared his study techniques and given intro to CA.

2) Set goal to get good marks.

3) Manage time, Memory Tips,Conentration, Study techniques

4) Students are very active, interacted very well. Everybody connected with narration

5) Presented pens to students who are actively participated to make session success

Students are asking about when is our next session 

School management are very glad to welcome us and expecting many more sessions from us.
Very much happy when they are paying such an attention to ASWA.

At this moment have to thankful to *Seniors of Vikas* who has given such a wonderful platform for next generation.

Volunteers
Kerdhernath
Adi


Thanks & Regards,
Vikas Team