ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 24, 2021

Library session

 Event Date and time-16.05.2021,23.05.2021 2:00PM to 3:30 PM

44th ,45th Library Session Updates: 

Event Date and time-16.05.2021,23.05.2021 2:00PM  to 3:30 PM

44th ,45th  Library Session Updates: 


Participants: 

1.Srinivas

2.Chakri

3.Divya

4.Haritha

5.Naresh Kumar

6.Nilima

7.Keerthana


Opening Remarks by Haritha garu revision points about  book talk.


Last 2 weeks we conducted similar book talk  activity on 2 different books. This week Naresh garu and Chakri garu shared two perspectives of book talk on same book 'Ontari Rakumarudu' .  


Haritha garu conducted a JAM(Just a minute) session on the book "Manikattu golusu" . In these sessions we also discussed about words for JAM  and topic 


Closing remarks by Haritha garu about next session planning a book talk by lokeswari and Neelima garu 


టీం అశ్వ

www.aswa4u.org