ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 31, 2021

46th Library Session Updates

 Event Date and time-30.05.2021 2:00PM to 3:30 PM

46th Library Session Updates: 


Participants: 

1.Anitha

2.Chakri

3.Divya

4.Haritha

5.Manoj

6.Naresh Kumar

7.Nilima

8.Keerthana

9.Lokeswari

10.Sreenivas garu


Opening Remarks by Haritha garu and also shared this weeks plan of auction of books.


This week Nilima garu and Lokeswari garu shared two perspectives of book talk on one book 'Ammaki Juttu'. Both has shared the jist of book creating interest in reading the story and everyone has shared their queries in all possible aspects.


Haritha garu conducted auction of books and 2 groups participents has showed enthusiastic interest in getting the book for them. Book auction play creates interest for kids to get the books and read them. This can be done with more number of groups or childern.


Closing remarks by Haritha garu about next session, we are planning a quiz on our sessions till today. Request all our group people please share your questions to Haritha garu asap, kindly keep all your efforts to share your questions, atleast 4 questions from everyone is needed. You can go through our event Updates every week for revision of concepts.


టీం అశ్వ

www.aswa4u.org