ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, May 13, 2021

Humanitarian Kit Distribution

 Another 15 families have been benefited from our 1500/- worth Humanitarian Kit Distribution.  In which, 11 families are parents of students of MPP School, Chattanpally, Shadnagar who are daily wage earners and 4 are Pvt teachers from Jedcherla and Hyderabad. 

Totally 58 Families benefitted from our Humanitarian Kits distributed in 2021-22, worth 87,000/-

Your support assured these families food for at least 20 to 30days. Interested can join your hands -  www.aswa4u.org/donate 

Thanks to each and every donor for their kind contribution and support.

#aswacovidrelief 

#ammaaswa 


Team ASWA

www.aswa4u.org

Fb.com/ammaaswa