ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 08, 2021

Humanitarian Kit

On, 7th May 2021, we have extended our support to 16 families of Ram Nagar Colony, Shadnagar. Their livelihood is to sell copper rings and items before temples and injunctions, which is badly affected by Covid Pandemic. 

We distributed 1500/- worth Humanitarian Kit consists of 25kgs Rice Bag and 11 grocery items include  Oil - 2 ltr, Tur dal - 1 kg, Sugar - 1 kg, Aata - 1 kg, Chilly Powder - 1/2 kg, Tamarind - 1/2 kg, Salt - 1 packet, Tea - 1/4 kg, Biscuit Packets - 2 packets, Washing Soaps - 2, No.1 Soaps - 2

Thanks to each and every donor for their kind contribution and support. Your support can assure these families food for at least 20 to 30days.

#aswacovid

#aswarelief

#ammaaswa

#ammasocialwelfareassociation


Team ASWA

www.aswa4u.org

Fb.com/ammaaswa