ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, May 18, 2021

Humanitarian Kit Distribution

 Another 10 families have been benefited from our 1500/- worth Humanitarian Kit Distribution.

  In which, 7 families are classical events conducting in temple's from Guntur (Dist) who are daily wage

 earners and 2 are daily wagers selling like wall posters &1 Pvt teacher from Hyderabad. 

Totally 68 Families benefitted from our Humanitarian Kits distributed in 2021-22, worth 1,02000/-

Your support assured these families food for at least 20 to 30days. Interested can join your hands -  www.aswa4u.org/donate 

Thanks to each and every donor for their kind contribution and support.

#aswacovidrelief 

#ammaaswa 
Team ASWA

www.aswa4u.org

Fb.com/ammaaswa