ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, May 07, 2021

రేపటి నుంచి, మొదట విడతగా, 60 ఫ్యామిలీస్ కి 1500/- ఖరీదు గల ఒక నెలకు సరిపడా 25కేజీ బియ్యం, 10 రకాల సామాన్లు కలిగిన హ్యూమ్యానిటేరియన్ కిట్స్ ఇవ్వడానికి సర్వం సిద్ధమవుతోంది...


ఆశక్తి ఉంటే మీరు ఒక చెయ్య వెయ్యండి... https://www.aswa4u.org/donate


From tomorrow, in 1st phase, Distributing 1500/- worth  25kg Rice and 11 Groceries items Humanitarian Kits to 60 FAMILIES.

You too can donate

https://www.aswa4u.org/donate


Team ASWA

Fb.com/ammaaswa

9948885111