ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, May 09, 2021

Humanitarian Kit

 8th May 2021, we have extended our support to 27 families of Ram Nagar Colony, Shadnagar. They are daily wage earners. 

1500/- worth Humanitarian Kit includes 25kgs Rice Bag and 11 grocery items

Thanks to each and every donor for their kind contribution and support. Your support assured these families food for at least 20 to 30days


Total Humanitarian Kits distributed to 43 Families worth 64,500/- in 2021-22

#aswacovidrelief 

#ammaaswa 

Team ASWA

www.aswa4u.org

Fb.com/ammaaswa