ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 02, 2018

Career Guidance Session - Nagaram Mdalam, Guntur District - 1st October, 2018

Hi All,
We ASWA and Help teams started career guidance  sessions in Guntur district.Yesterday 01/10/18, we conducted our sessions in 2 schools.
We discussed
*Goal setting ,  career opportunities after 10th class.*

Schools HMs appreciated our career guidance sessions and charts.

1.Morning session :
Adhankivari palem govt high school,
Nagaram mandalam, Guntur Dt.
Total students participated:20

2.Afternoon session:
Muthupalli govt high school,
Nagaram mandalam, Guntur Dt.
Total students :90

Valounteers :
1.Chakry
2.Mohan Vajjah

Thank you so much *GVM Prabhakar sir* who encouraged us to conduct career guidance sessions in Guntur district.