ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, October 06, 2018

Career Guidance Session - ZPHS, Chinka Palem, Nizampet Mandal, Guntur Dist

Hi Friends,

Today(03/10/18) we ASWA and *Help* teams conducted career guidance session at *Chinka palem ZPHS govt school ,Nizampatnan mandalm, Guntur dist*

We discussed

*Goal setting ,  career opportunities after 10th class.*

Total students participated:20

Valounteers :
1.Chakry

Thank you so much *GVM Prabhakar sir* who encouraged us to conduct career guidance sessions in Guntur district.