ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 31, 2018

Career Guidance Booklet - You can Sponsor & distribute to your village school students

This is 8+ Years of hard work of ASWA. *One of the best Product of ASWA*. Received superb feedback from 20K+ Students, Teachers, NGOs. *This helps a 10th Class Student to get answers for as many questions reg his future.*

It's available at Printing cost of Rs.10/- (24 page booklet) to help many Govt 10th Class Students.  *A great opportunity FOR YOU to do something to your school (where you studied).*

Interested pl send a mail to amma.aswa@gmail.com with Subject as "Career Guidance Booklets" required.

Love all-Serve all
Team ASWA
www.aswa4u.org
9948885111

Pl Note : *Minimum Quantity Should be 50 Booklets*