ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 31, 2018

Career Guidance Session at Medak District on 27.10.2018

Hi all,

Yesterday i.e. 27.10.2018 we have successfully completed the career guidance sessions and booklets distribution in Medak Dist.

1. ZPHS, Haveli Ghanpur village and mandal, Medak Dist.
Students - 156.

2. ZPHS, Kurthiwada Village, Papannapet Mandal, Medak Dist.
Students - 70

Below volunteers participated:

1. Bikshapathi Rao Nayakwadi
2. B. Naresh Kumar

My special thanks to all of you for your continuous support and encouragement.

Thanks,

B. Naresh Kumar
Team Career guidance sessions