ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, September 29, 2018

Career Guidance Session, ZPHS, Jagadgirigutta, Hyd - 29.09.2018

Hi everyone ,
Today 29 sep 2018
With all your support *ASWA*  vikas team have completed career guidance session in ZPHS,Jagadgiri gutta, Hyderabad

*Sessions details:*
1. First half an hour introduction and session importance
2. Explained about what is goals and importance of time.
3. How to set goals
4. Characteristics to achieve goal
5. Practical on Concentration
6. Importance of time
7. Study techniques
8. Small note on teenage attractions
9. Distributed career guidance charts

It's always a great experience to interact with next generation.

Volunteers participated:
1.Chakry
2.Madan
3.Adi
4.Manoj
5.Chalapati
6.Hitesh(New)

Total 170 students participated.
Thanks to Outreach team.