ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 02, 2018

Career Guidance - Karivemula, Prakasham District - 1st October, 2018

Hi all,
Today I have conducted career session in ZPH high school , near by my village, Marrivemula, Prakasam dist.

Highlights of the session:
1. First 15 mins Introduction and importance of session
2.how to set goals and how to achieve

3.Importance of time and 10 th class,
4. Explained about career guidance chart in detailed.
5. Read out the steps to follow based on the student goals.
6.Distributed the snacks .

Total *35 * students  got benefited.

Volunteers participated:
1. Mani kumar
2. Gopal Krishna

Thanks to volunteer and Aswa appreciating your efforts.

Team ASWA
Love all Serve all
www.aswa.co.in