ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 31, 2018

Career Guidance Session at Repalle Mandal of Guntur District on 27.10.2018

Hi Friends,

Today 27/10/2018 we ASWA and Help organizations conducted career guidance sessions in Repalle, Guntur district.

Total 200 Students participated
@Municipal Govt High School - 130 Students.

@SSS Govt school - 70 students.

Valounteers: GVM Prabhakar,Bhanu, Rajesh,Sasi Sekhar ,Kiranmayi and Chakry

Thank you GVM Prabhakar sir for your great support and encouragement..

Thanks,
Team Vikas