ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 31, 2018

Career Guidance Session (CGS) at Malkajgiri, Hyderabad on 27.10.2018

Hi all,

Yesterday i.e. 27.10.2018 Vikas team have successfully completed the career guidance sessions and booklets distribution in Malkajgiri Boys and Girls schools.

1. ZPHS Boys
Students 110

2. ZPHS Girls
Students - 105

Students are very interested to learn especially girls shows much attention entire session and active participation. Requested to conduct some more such useful sessions. Well cooperation with schools HM.

Below volunteers participated:

1. Madhusudan
2. Durga
3. Adi
4. Rama
5. Vani(New)

My special thanks to Outreach team


Thanks,
Vikas Team,
Team Career guidance sessions