ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 02, 2018

Career Guidance Session - Tadipathri, Anantapur District - 1st October, 2018

Hi all,

Today we successfully conducted carrier guidance session &  booklates distribution at 2 government schools in Tadipatri.. anantapur district..

JHR Municipal high school.
H M Surya Narayana.
85 students.


ZPH School
HM Mallareddy
75 School


Total beneficiary's 160 students..

Volunteer participated,
Jeelan Basha
Sujan Kumar
Parameswar.

Thanks,
ASWA
www.aswa.co.in