ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 18, 2014

Career Guidance Session at SVM School-Today at 3PM

Hi

After a very long time we again visited Saraswathi Vidya Mandir School. Last year we conducted our regular sessions there. Teachers and Students everybody asked us "Why we are not turning up regularly".
We conducted Session for 30 students of 9th & 10th Class.  Our VIKAS Project coordinator Mr. Naga Babu accompanied me. Mr. Subba Ramaiah Garu (In charge HM) appreciated our Chart & Session.  He took one chart for his daughter who is studying Intermediate 2nd Year.On Wed, Feb 12, 2014 at 12:55 PM, AMMA Srinivas@BOSF <smilyservices@gmail.com> wrote:
Hi Friends

Today i am going to conduct Goal Setting & Career Guidance Session at Saraswathi Vidya Mandir School, Ananda Nagar Colony, Kairatabad, Hyderabad from 3 to 4.30PM

Interested can reach us @ 9177999263
Love all - Serve all
Management Committee
Amma Social Welfare Association (ASWA)