ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 04, 2014

QUIZ COMPETITIONS under Personality Development Program @ ZP High School, Haveli Ghanapur, Medak Dt on Every 3rd Saturday

​Hi All,

Sorry for delayed updates

We have conducted Quiz competition in this school on 21st December  2013​ @ 3.30 PM

Total 10 teams participated in this competition and each team contains 8 children. So we divided all the teams into 2 groups and each group contains 5 teams.
 
      
     

                                                VIEW ALBUM

Bikshu, Naveen, Haritha, Dhana Kumar, Rajesh, Sana, Naresh, Srinivas are participated as volunteers.

Thanks to every volunteer, Because of you only we successfully completed the event.


Love All - Serve All

Vikas Team,
PH : 9032840686,
Amma Social Welfare Association