ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 04, 2014

Career Guidance Sessions in 2 Schools of Mahaboobnagar Dt on 6th Jan, 2014

HI All

We have conducted Career Guidance session in Mahaboob Nagar Dist in two villages on 6th Jan 2014

By knowing our previous session in Keshampeta Z.P.H.S the Principal of Parireddy guda village (He is also MEO of Keshampeta, so good and effective person) requested us to take Session at their school and arranged in next week itself in two schools

  1. In Papireddy Guda village conducted between 12.30 PM to 2.00 PM . Here Distributed 80 charts and 2 other books related personality development
  2.  In Vemulanerva village conducted between 3.00 PM to 4.30 PM. Distributed 40 charts and 2 other books related personality development
 Till now we conducted Career Guidance sessions in Mahaboobnagar Dist in 7 schools

Later we have sent newly printed Charts of 2 copies to each school where we conducted session

In one more school Veljerla village we wanted to take session but we could not get permission from them so Distributed 50 newly printed Charts for them

Thank You
Kishore