ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 24, 2014

28th Session-Basics&General Awareness Classes at GBE Primary School on Every Monday 9-11AM for the Academic Year 2013-14

28th Session-10-2-2014

Volunteers participated;
  • Mahatma gandhi class- Sai
  • Vivekanada Class-Haritha
  • Mother teresa-Dhanesh

Mahatma Gandhi class- Sai
Mahatma
Telugu:  made them to write essay on some general topic

Gandhi:
Telugu:  given a word and ask them to imagine and write Vottulu and gunintalu of that word
English : vowels and consonants and b-form verbs, colours identifications using some pictures through laptop ,  Explained new and difficult words


Vivekanada Class- Haritha
  • Explained Gunintalu, saral padalu and made all of them to read and write and also made them to sing national songs

  • Started English and given some names of animals and fruits and explained about National leaders.

task alloted: 
Gunintalu and saral padalu

Mother Theresa-Dhanesh
  • Gunintalu and Gunintalatho Aksharalu-15 words and the explained about various learning games which are to be conducted in the coming sessions

  • task alloted:  Gunintalu and Gunintalatho Aksharalu-15 words

thanks,
Dhanesh